صفایی ندارد ارسطو شدن، خوشا پر گشودن پرستو شدن...

آموزش wordدرس پنجم

1389,07,05 ساعت 02:41 ق.ظ


Design یک توضیح کلی تب

مورد نظرتون استفاده کنید . Smart Art می تونید برای عوض کردن Layouts از بخششکلتون استفاده کنید . Style می تونید برای تغییر رنگ و Smart Art Style از بخش

م میتونید تغییراتی که روی کارتون انجام دادید از بین ببرید و کارتون رو به حالت اول بر گر Reset از بخش
دونید
Format یک توضیح کلی از تب
کار تون تغییر رنگ تغییر رنگ دور شکل ها و Style می تونید باز می تونید برای تغییر Shape Style از بخش
اشکال سه بعدی و از این قبیل کارها استفاده کنید .نوشتتون تغییر رنگ اون و افکت های مختلف برای Style هم می تونید برای تغییر Word Art Style از بخش
نوشتتون استفاده کنید .
تتون هم تغییر بدید . Smart Art همچنین می تونید اندازه عرض و طول

اضافه کردن نمودار ها و تکمیل آن
ها یا نمودار هاست . Chart به شما داده می شه امکان اضافه کردن Word امکان دیگه ای که در نرم افزار
رو انتخاب کنید . Chart گزینه Insert برای این کار می تونید از تبیا همون نمودار ها شما می تونید انواع نمودار ها رو ملحضه کنید که شما می تونید Chart در قسمت

کلیک کنید . Ok نمودار مورد نظرتون رو از این قسمت انتخاب کنید و بر روی دکمهباز می Excel کلیک میکنید به صورت خودکار نرم افزار Ok وقتی نموداری رو انتخاب می کنید و روی دکمه
شه و به شما این امکان رو می ده که اطلعات مربوط به نمودارتون رو تکمیل کنید بعد از اتمام اطلعات

رو ببندید و کار های مربوط به نمودارتون رو انجام بدید . Excel نمودار می تونید نرم افزارمثل می تونید نوع نمودار خودتون رو تغییر بدید .
یا اطلعات مربوط به نمودار رو انتخاب و ویرایش کنید .
مربوط به خطوط نمودارتون رو به راحتی تغییر بدید . Style همین طور به راحتی می تونید


می تونید ظاهر نمودارتون رو تغییر بدید . Layout در بخش
نمودارتون انتخاب کنید . Back Ground مثل تصویری رو به عنوان

یا
عنوان نمودارعنوان محورها
ها Legend حالت


X ، Y اطلعات مربوط به محور هایها Gridline
ها Plot
و تمامی اطلعات مربوط به نمودارتون خودتون رو کامل بکنید .
هم میتونید کلیه ساختار های مربوط به نمودارتون رو تغییر بدید . Format درها یا پاورقی Footer ها یا عنوان ها و Header به شما می ده امکان اضافه کردن Insert امکان دیگه که تب
ها ست
می تونید برای قرار دادن یک عنوان در تمامی سند هاتون استفاده کنید . Edit Header به راحتی از گزینه
تایپ بکنید روی تمامی سند ها تکرار می شه . Header متنی رو که در بخش
خودتون قرار بدید . Header ها رو توی Clip Art تصاویر و ، Quick Part ، شما می تونید زمان
Go به راحتی می تونید به قسمت پاورقی سندتون برید و با زدن گزینه Go To Footer با استفاده از گزینه
دوباره به قسمت عنوان سندتون برگردید . To Header


\


ها رو به راحتی تغییر بدید . Section می تونید هر کدوم از Section به کمک گزینه های

مشخص کنید . Position رومی تونید توی بخش Footer و Header اندازه

می تونید Close Header And Footer و نوشتن عناوین سند به کمک گزینه Footer و Header بعد از تکمیل
به صفحه اصلی سندتون برگردید .ها هم استفاده بکنید . Page Number ها می تونید از Footer و Header تویا Text Box اضافه کردن
هست . Text Box یک امکان بسیار جالب دیگه امکان استفاده ازمی تونید نوشته هایی رو در هر گوشه از سندتون اضافه کنید و Text Box شما به راحتی به کمک گزینه


می تونید کلیه مشخصات مربوط به نوشته خودتون رو مثل : Text Box بعد به کمک ابزار های مربوط بهموقعیت اون
حالت های سه بعدیسایه هاهای نوشتتون رو تغییر بدید . Style
شما به راحتی می تونید تک تک گزینه ها رو انتخاب کنید و نحوه کار با اونها رو بررسی کنید .
ها Word Art اضافه کردن
ممکنه دوست داشته عناوین خودتون رو به شکل های زیبایی به سندتون اضافه کنید برای این منظور می
مورد نظرتون رو انتخاب می کنید و عنوان Word Art ، Style استفاده کنید از لیست Word Art تونید از
کلیک میکنید تا متنی رو که نوشتید به سندتون اضافه بشه حال Ok خودتون رو تایپ می کنید و روی دکمه
رنگ و Word Art یا فاصله بین نقاط سبک Spacing مثل Word Art می تونید کلیه پارامتر های مربوط به
سایه اون و حالت های سه بعدی رو تغییر بدید .وارد بکنید و Normal Text یا Inline وقتی دارید یک معادله رو واردمی کنید می تونید معادلتون رو به صورت
قرار بدید . Professional یا می تونید اون رو به صورتدر این قسمت انواع سمبل ها و معادلت وجود دارد که شما می تونید با توجه به سمبل و معادله مورد
نظرتون اونها رو انتخاب کنید .


پایان
موفق باشید رضا غفاری