صفایی ندارد ارسطو شدن، خوشا پر گشودن پرستو شدن...

اموزش WORD درس چهارم

1389,07,05 ساعت 02:48 ق.ظ


: Layout تبمی تونید برای انتخاب : Select از گزینه
سلول : Select Cell
ستون : Select Column
سطر : Select Row
کل یک جدول :Select Table
بهره ببرید .
می تونید برای حذف کردن : Delete از
سلول : Delete Cell
ستون : Delete Column
سطر : Select Row
کل یک جدول : Select Table
بهره ببرید .
می تونید برای اضافه کردن سطر ها و ستون ها قبل از سطرو ستون جاری بهره برداری Insert از ابزار های
بکنید .
برای شکستن یک سلول به Split Cell می تونید برای اتصال چندین سلول یا Cell Marge از ابزار های چندین قسمت استفاده بکنید .برای تنظیم اندازه تک تک سلول ها بهره بگیرید . Cell size از ابزار های


می تونید برای تنظیم جهت قرار گرفتن نوشته های برای هر کدوم از خونه های Alignment از قسمت
جدول استفاده بکنید .
می تونید نوشته ها رو :
در سمت چپ بال
در سمت چپ وسط
در سمت چپ پایین
قرار بدید .
یا تمامی نوشته ها رو :
در مرکز بال
در مرکز مرکز
درمرکز پایین قرار بدید .
و یا
در سمت راست بال
در سمت راست وسط
در سمت راست پایین
قرار بدید .
مشخص بکنید . Text Direction جهت نوشته ها رو هم می تونید به کمک گزینهحتی می تونید جداول خودتون رو بر حسب حروف الفبا مرتب کنید
و یا
فرمول های خاصی رو روی جدول ها و سلول های جدول اعمال بکنید .اضافه کردن تصاویر و تنظیم آنها
بهره بگیرید . Clip Art و Picture برای اضافه کردن تصاویر هم میتونید از امکان
می تونید از تصاویر موجود روی هار دیسکتون استفاده کنید کافیه تصویر مرود نظرتون رو Picture از گزینه
کلیک کنید . Ok انتخاب کتید و روی گزینه
برای قالب بندی تصویر خودتون استفاده کنید . Picture البته بعد از اضافه کردن تصویر می تونید از ابزار هایمی تونید :
میزان نور تصویرمیزان شفافیت تصویررو تصویر خودتون اعمال کنید . Recolor و یا عملیاتمی تونید عملیات فشرده سازی رو روی تصویرتون اعمال کنید . Compress Picture به کمک گزینهمی تونید تصویرتون رو تغییر بدید . Change Picture بامی تونید تصویرتون رو به حالت اولیه برگردونید . Reset Picture و با کمک گزینهتغییر شکل عکستون
تصویر مورد نظرتون Border تغییر رنگ
مربوط به تصویرتون رو تغییر بدید . Effect و یامی تونید عملیات مرتب سازی رو روی تصویرتون انجام بدید . Arrange به کمک بخش

مثل می تونید موقعیت تصویرتون رو در یک صفحه از سند تغییر بدید .
Send To Back می تونید تصویرتون رو روی بقیه تصویر ها یا به کمک گزینه Bring To Front به کمک گزینه
ها قرار بدید . Object زیر بقیهمی تونید جهت قرار گرفت نوشته ها نسبت به تصویر رو مشخص کنید . Text Wrapping به کمک گزینه
م می تونید چندین تصویر رو هم زمان با هم انتخاب کنید و اونها رو نسبت به یک Align به کمک گزینه
دیگه مرتب کنید .هم چنین می تونید سایز تصویرتون هم تغییر ( کاهش یا افزایش ) بدید .
می تونید برای برش دادن قسمت های اضافه عکستون استفاده کنید . Crop از گزینه
اضافه کردن اشکال مختلف و تنظیمات آن
اما کاری دیگه ای که می تونید انجام بدید کار با انواع اشکال هندسی هست برای این کار می تونید با
می تونید از انواع اشکال هندسی بهره بگیرید ( برای آشانایی بیشتر باید خودتون با Shapes کمک گزینه
این قسمت کار کنید ) .
بعد از ایجاد یه شکل هندسی :به راحتی می تونید شکل هندسی رو عوض کنید .نوشته ای درون شکل هندسی خودتون اضافه کنید .سبک های شکل هندسی تونو تغییر بدید .
یا خطوط دوری و شکل هندسیتونو تغییر بدید . Out Line ، رنگنوع سایه ، جهت و موقعیت سایه و افکت های سه بعدی رو به راحتی می تونید استفاده کنید .
تنظیم آنها Smart Art اضافه کردن
:Smart Art اضافه کردن
ها به راحتی می تونید از اونها توی سندهای خودتون برای ارائه : Smart Art از


یک لیست
Process یک
یا ارتباط دایره ای Cycle یک
یا سلسله مراتبی Hierarchy یک
یک ارتباط منطقی
یک ماتریس
یا یک هرم
از اون استفاده کنید

خودتون رو تغییر بدید . Smart Art حال به راحتی می تونید تمامی پارامتر های مربوط به
مورد نظرتون اضافه کنید . ( به راحتیمی تونید با Smart Art می تونید نوشته هایی رو به Text از قسمت
تعداد نوشته ها رو افزایش بدید ( برای اضافه کردن یه ظرفیت مشخصی وجود داره که شما Enter زدن کلید
نوشته رو کاهش بدید ) . Back Space باید به این ظرفیت توجه کنید ) و با زدن دکمه

ه راحتی می تونید دو ساختار رو در یکدیگه وارد Design در تب Demote و Promote با استفاده از گزینه
بکنید .تون اضافه می شه که شامل Word رو انتخاب می کنید دو گزینه در بالی صفحه Smart Art وقتی یک
می باشد که از این دو گزینه می تونید به راحتی برای تغییر رنگ و سبک و ... Format و Design گزینه های
هم می تونید برای قالب بندی Format و از گزینه Smart Art برای طراحی Design استفاده کنید گزینه
ها استفاده کنید . ( باید خودتون با این دوگزینه کار کنید در مثال های قبلی هم راجب به این دو Smart Art
گزینه توضیحاتی داده شده ).


جهت مطالعه ادامه مبحث به درس پنجم مراجعه فرمایید